Murrine vases by Ben Edols and Kathy Elliott

Regular price $1,170.00

Murrine vases by Ben Edols and Kathy Elliott

Blue 11.5" x 2.5" x 2.5"

Orange 12.5" x 5" x 5"

Green 16" x 5" x 5"