Murrine Vases by Ben Edols and Kathy Elliott

Regular price $780.00

Murrine Vases by Ben Edols and Kathy Elliott

Square Aqua 4.75" x 3.5" x 3.5"

Red, Orange Vase 21" x 5" x 5"

Red, Green Vase 8" x 3" x 3"